METCHEM

Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy “Metchem Sp. z o.o.” z siedzibą w Wadowicach przy ulicy Konstytucji 3 Maja 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest “METCHEM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Konstytucji 3 Maja 10, 34-100, Wadowice, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5491980819, REGON: 07214321000000, Numer KRS: 0000071497, zwana dalej METCHEM.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

METCHEM jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
 • Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
 • Osoby przebywające w obszarze funkcjonowania monitoringu wizyjnego (nagrania monitoringu wizyjnego)

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (Podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda)
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające METCHEM w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 • Przekazywanie danych poza EOG: METCHEM nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: METCHEM nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT), wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT. Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów będą przetwarzane dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnienie kontaktu z kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z kontrahentami) a także dla celów wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli mogą być przetwarzane również  w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające METCHEM w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
 • Okres przechowywania: Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów przetwarzane dla celów prowadzenia kontaktów biznesowych będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
 • Przekazywanie danych poza EOG: METCHEM nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: METCHEM nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z METCHEM oraz realizacji łączących strony umów.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie METCHEM.
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora.
 • Przekazywanie danych poza EOG: METCHEM nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: METCHEM nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Osoby przebywające w obszarze funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia organizacji (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes administratora danych jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia organizacji poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego)
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające METCHEM w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego a także firmy ochroniarskie.
 • Okres przechowywania: Państwa dane osobowe (nagrania monitoringu) będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku gdy nagranie stanowi dowód w postępowaniu, może być ono przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.
 • Zasięg monitoringu: System monitoringu wizyjnego obejmuje obszar całej Firmy zlokalizowanej w Wadowicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 10 (34-100, WADOWICE), w szczególności wnętrza hal, wejścia do budynku, parkingi i teren przyległy, wjazd/wyjazd z terenu Firmy. W ograniczonym zakresie monitoring może obejmować również obszar przylegający do terenu Firmy.
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Sprzeciw wobec nagrywania uniemożliwia wejście na teren Firmy.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: METCHEM nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez METCHEM moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,

a także do przenoszenia swoich danych osobowych;

 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

“METCHEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 10, 34-100, WADOWICE

Numer telefonu: 33 872 15 00

e-mail: metchem@metchem.pl

Informacje dotyczące plików cookie

Pliki cookie: Strona internetowa www.metchem.pl korzysta z plików cookie. Są to niewielkie pliki zapisywane w Państwa przeglądarce internetowej wykorzystywane do następujących celów:

• Optymalizacyjnych – ułatwiają korzystanie ze strony internetowej (np. zapamiętywanie odznaczenia komunikatów wyświetlanych na strony internetowej)

• Analitycznych – tworzenia statystyk, na podstawie których Strona internetowa jest w stanie lepiej dostosować jej zawartość do preferencji Użytkowników

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików Cookie na swoim urządzeniu, prosimy o zmianę ustawiania swojej przeglądarki internetowej lub/i zablokowanie działania zewnętrznych plików cookie w sposób opisany w akapicie „Pliki cookie zewnętrzne” poniżej.

Ograniczenie stosowania plików Cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.metchem.pl

Pliki cookie zewnętrzne: METCHEM wykorzystuje rozwiązania z zakresu plików cookie/analogicznych technologii następujących podmiotów zewnętrznych:

• Google Ireland Limited – Google Analytics – dla celów analitycznych. Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych w Google Analytics w tym miejscu

Więcej informacji na temat plików cookie mogą Państwo znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.