METCHEM Spółka z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 10, 34-100 Wadowice, NIP 549-19-80-819, DUNS 42-218-8580, REGON 072143210,
Numer rej. KRS 0000071497. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydz. XII Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 6.996.000 zł